Grönbo ekoby ek. förening

Intresserad av att bo i en ekoby i Göteborg? I Rödbo på norra Hisingen.

Events

Arbetsgrupper

För tillfället lägger styrelsen sista handen vid underlagsmaterialet till planbeskedsansökan. Föreningen behöver "plantillstånd" för att arbetet med detaljplanen ska komma till stånd. 

När detaljplanen finns får man söka bygglov till olika byggprojekt inom byn.

Vad är nästa steg i nuläget?

Vi har ett torp i området som vi rustar upp och ska påbörja tillsammansodling därintill.          I torpets närhet avser vi att komma igång med byggandet av flyttbara "Tiny House´s". Se mer under fliken Arbetsgrupper.

Vi välkomnar fler engagerade personer som vill föra projektet framåt tillsammans med oss.
Är du intresserad så ta gärna kontakt med oss via mail 

info@gronboekoby.se

Kommentera gärna

Input, frågor och samtalsutbyte har vi under menyn:     Samtalsforum uppe i sökfältet.

Studiebesök vi gjort

Vi har besökt

-Utsiktens ekoby på Orust.

-Uddebo där de ska bygga Attefallshus i grupp.

- Ubbhult. Liten ekoby i Marks kommun.

-Bomässan utanför Linköping.

-Seminariet om SocialtByggande, på Chalmers sept 2019

-Fler seminarier som Föreningen för Bygg-gemenskaper anordnat

Grupper

 

Grönbo - en blivande ekoby i Rödbo på norra Hisingen - bara 2 km från Bohus fästning och Kungälv

Grönbo är en blivande stor ekoby som fått markanvisning av Fastighetskontoret i Göteborg. Platsen i Backered i Rödbo, har bra pendlingsförbindelser med centrala Göteborg och med med Kungälv. Marken har både åkrar och skog och berg.

Vid regnbågens början ligger området - ca 1,8 km från Eriksdal, nära Bohus fästning (där fotot togs) mot Säve.

Ekologiskt byggande och boende är en viktig fråga för hela samhället. Göteborg kan bli en föregångare på området och det finns ett stort intresse som pekar åt rätt håll.

Meningen är att byn ska inrymma många olika sorters boendeformer, och byggnadstekniker och ha  såväl egna hem som hyresrätter, kollektivhus och minimalistiskt boende i Attefallshus.

Föreningen har ett permakulturellt helhetstänk som tar tillvara på de förutsättningar som finns och vänder problem till fördelar. Vår tanke är att byn ska byggas i etapper för att göra det mer hanterligt. Den första etappen ser hittills ut att hamna i det direkta närområdet av jordbruksmarken.

Läs mer om den senaste utvecklingen i olika blogginlägg i högerspalten! Ny och detaljerad info kommer kontinuerligt fram.

Läs mer om våra tankar och planer i texten här nedan!

Projektets tre faser

Gemenskap, livskvalité och hållbar utveckling

Genom att skapa Grönbo Ekoby vill vi arbeta för ett hållbart lokalsamhälle och en hållbar utveckling.

Ett övergripande mål är att öka livskvalitén i närområdet och runt omkring oss. Viktiga ord för oss är resurshushållning och gemenskap, hälsa och inflytande på närmiljön - förutom eget skapande och försörjning på plats och möjlighet till odling.

Vi planerar en stor ekoby, med kooperativa hyresrätter, egna hus och Attefallshus/Tiny Houses, i Rödbo på norra Hisingen. Platsen ligger nära Bohus fästning och har bra kollektivtrafik-förbindelser med Göteborg.

Planen för Grönbo har tre steg:

1. Rekryteringsfasen. Projektet behöver medlemmar som är beredda att satsa 50 000 kronor var, pengar som skall förvaltas tryggt. Pengarna ger den finansiella styrka som krävs för att köpa en mark-fastigheten och den tyngd som krävs för att på allvar föra alla nödvändiga diskussioner med stadsbyggnadskontor, entreprenörer planera infrastrukturen etc. Rekryteringsfasen avslutas med att en detaljplan utformas och att den godkänds av kommunen.

2. Byggfas med stöd till medlemmarna

Det anläggs vägar och ledningar grävs ned. En del medlemmarna köper tomter eller byggrätter för en-, två- eller flerfamiljshus och ansvarar som byggherrar för sina byggprojekt: ritningar, bygglov och byggnation och tar den hjälp de själva vill och har råd med. Andra medverkar till Kooperativa hyresrätter och Attefallshus. Det bidrar till mångfald och rikedom i såväl innehåll som det estetiska utförandet. Medlemmarna lär känna varandra redan under byggprocessen, vilket bidrar till sammanhållning och social gemenskap i området.

                                Byggexpertis hos föreningen vid sammankomst på Ekocentrum

Projektet anlitar egen byggexpertis med upphandlings- kompetens för råd och hjälp till självbyggarna. Styrelsen ansvarar för att detta kalejdoskop av olika lösningar blir en fungerande enhet som håller hög standard, inte minst i de ekologiska installationerna.

3. Livet – är mer än ”boende”.

När invånarna flyttar in börjar den riktigt spännande fasen. Med utgångspunkt från målsättningen för projektet bestämmer vi själva vad och hur vi vill ha det i området. En viktig del i projektet är att etablera arbetstillfällen och annat ekonomiskt samarbete i området: bilpool, gemensamma storinköp, kooperativt dagis, egna företag och kanske också gruppboende och äldrevård? Och det ska finnas odlingsmöjligheter för dem som vill. Med många arbetstillfällen i området får vi en levande närmiljö och aktiva vuxna, närhet till jorden, färre arbetsresor och minskat miljötryck.

Livskvalité och hälsa

En livsmiljö där många vuxna också arbetar och försörjer sig i närmiljön är ett bättre uppväxt- miljö för barnen än en sovstad. Om vi även kan få medlemmar som är intresserade av skapande av

olika slag - såsom snickeri, musik, sömnad & design, körsång och mycket annat - så vore det ett plus för

hela området. Man har ett boendeinflytande över närmiljön och deltar lite i skötseln av området.

Det bidrar till att ge grannkontakter i vardagen och till att skapa trygghet, synlighet och identitet.

                       En bild av trekunga mötet i Kungälv - från Kungälvs kommunalhus

Vi vill även skapa några extra vackra och inspirerande platser: kanske en idéträdgård och örtagård och en svandamm – eller en lekplats!

Att vara trygg, att röra sig och ha roligt – allt samverkar till att man mår bra. Livskvalitén höjs om man kan bo och leva enligt sina ekologiska principer och att man i vardagen får stimulans av andra människor. Det är viktigt att man har vissa gemensamma värderingar i botten.:

Vi tror att människan påverkar sin omgivning genom sin inställning, sin medvetenhet och sina ord, handlingar och kreativitet... Om alla bidrar lite grand med sin tid och engagemang, så kan vår närmiljö berikas genom ökat utbud och fler möjligheter – och vår livskvalité därmed höjas utan att det kostar så mycket. Tillförlitlighet, socialt ansvar och individuellt ansvar är grundläggande.

Ordning och reda och en utvecklande frihet

Ett hållbart lokalsamhälle av den här kalibern är ett stort och mångfacetterat projekt. För att det ska fungera, behövs en struktur som både skapar ordning och reda och har en utvecklande frihet. För att hålla fokus, utvecklas projektet inledningsvis av ett erfaret och meriterat team med olika kompetenser. När livet i tredje steget tar vid, så bestämmer de boende hur området ska fortsätta att utvecklas, i beslutsformer som liknar dem för en bostadsrättsförening.

Läs mer i "den långa projektbeskrivningen" genom att trycka här!!

-----------------------------------------------------------------------------

Hur vi började och var vi står idag:

Idén till en större ekoby i Göteborgstrakten initierades av Michael Rudvall. Efter en del förberedelser skapades en interimsstyrelse. Denna tog fram de grunddokument som antogs vid bildandet av föreningen: Stadgar, Medlemserbjudande, Vision. Markansökan lämnades sedan in till Göteborgs kommun och två år senare hänvisades föreningen till området i Backered i Rödbo. Grönbo ekoby ekonomisk förening, som vi nu heter, arbetar f n på en översiktlig områdesplan för byn. Vi har där torpet Aspelunden och arrenderar en bit åkermark. Området är i nuläget en s k preliminär markanvisning och består av åkrar, ängar, skog och bergssluttningar. I området finns ett rikt djur och fågelliv och en rik biologisk mångfald som vi vill värna. Vi har sett ut de delar av området som vi tycker lämpar sig bäst för hus och trädgårdar. Vår ambition är samtidigt att störa denna bit Göteborgsnatur så lite som möjligt och är inriktade på att jobba efter permakulturella principer.

Byns storlek och läge: Ekobyn skall vara tillräckligt stor så vi tillsammans kan genomföra större projekt som att bygga vägar, eventuella gemensamma energi- vatten- och avloppslösningar, gemensamt ägda byggnader/verksamheter mm. Samtidigt vill vi att vi ska kunna känna till alla i byn och känna sig trygga med varandra, och satsar därför på ett antal mindre delområden. Meningen är att byn ska inrymma många olika sorters boendeformer, och byggnadstekniker och ha såväl egna hem som hyresrätter, kollektivhus och Attefallshus. Inom området finns ett delområde som reserverats för framtida järnvägssträckning - men sannolikt aldrig kommer att användas till det. Eftersom det i nuläget inte ha "permanentbebyggelse" tänker vi oss att där ha Attefallshus som ska kunna flyttas. Vi välkomnar därför ett begränsat antal sådana hus där och även på flera trevliga ställen.

Att bygga öppenhet: Vi vill vara en aktiv del av närområdet. Det öppnar för ekonomiska möjligheter och samarbeten där vi hjälper till att bygga och visa upp en bättre framtid för alla. Vi förstår också att vi inte kan vara självförsörjande och behöver vara en del av samhället för att fungera optimalt. Vi hoppas vår by kan bli en grogrund för nya ideér och projekt! Vi är religiöst och politiskt oberoende och har för avsikt att bygga vårt samhälle enbart på grundval av de regler som vi finner nödvändiga. Det kräver tid, tankearbete, fysiskt arbete och organisation att bygga upp ett helt samhälle från grunden. Och allt detta är roligt, lärorikt och spännande!

Bli del av lösningen: Du som har en seriös inställning till planetens överlevnad och vill skapa dig ett ekologiskt liv i Göteborg är välkommen att komma och delta i våra event, där vi jobbar praktiskt på och omkring torpet. På så sätt lär vi känna varandra och du får chans att ställa frågor, innan du tar steget att bli medlem i Grönbo Ekoby ekonomiska förening.

Medlemskap:  För att bli medlem behöver du godkänna stadgarna och ansöka om medlemsskap samt fullgöra medlemsinsatsen på 50 000 kr. Pengarna är tänkta att användas i samband med markköpet och utvecklingskostnaderna för området.Om du lämnar föreningen före tomtköp får du tillbaka insatsen och inga stora pengar i övrigt är inblandade förrän du kommit fram till om du vill ha oss som grannar. Själva medlemsavgiften är f.n. 100:-/månad.

Vänföreningen: Du kan bli medlem i föreningen Aspelundens torp och skogsträdgård. Där träffar du medlemmar i Grönbo när ni är på torpet i Grönbo´s område.  Se mer i menyspaleten Arbetsgrupper. 

Mötesplatser: Våra möten brukar hållas i: Studiefrämjandets hus på Falkgatan nära Redbergsplatsen. Eller i vårt torp. Vi skickar alltid ut  nyhetsbrev eller meddelar via vår facebookgrupp inför offentliga möten.  Vi diskuterar löpande hur vi ska bygga upp byn utifrån äganderättsprinciper mm, som gör att även kommande generationer ska kunna leva enkelt och billigt och ekologiskt hållbart i byn.

     - - - - -

En vision är ett mål eller ett idealtillstånd att sträva efter. Den är inte huggen i sten, men inte heller ristad i vatten. Den är till för att vi alla ska veta vad det är vi vill, så att vi strävar åt samma håll.

Bilder

  • Lägg till Bilder
  • Se alla

Några tidigare utskickade nyhetsbrev

Minnesanteckningar från mötet med arbetsgruppen för framtagning av översiktlig områdesplan

- nedtecknat av Michael Rudvall

-Ungefär hälften av de närvarande hade varit och gått i ”området” sedan förra söndagen.

- Vi gjorde under mötet en ”runda” i gruppen där alla fick ge sina synpunkter på orto-kartan som användes förra söndagen och ge förslag på tillägg och andra tankar. Något av det som framkom:

Olov: - Med tanke på att det är betydligt mindre jordbruksmark i området än i föreningens markspecifikation, så behöver vi klarifiera att projektet i och med detta bör framställas som ”en ekologiskt förtätad bebyggelse där det ges möjlighet till ekologisk självförsörjning – men inte självförsörjning för alla, eftersom det skulle fordra mer jordbruksmark.”

- En vegetarian (=en person) behöver ca 500 kvm odlingsmark för att klara sin matförsörjning, sa Hanna. Någon annan sa att ett hushåll behöver 0,5 hektar (=5000 kvm) för sin självförsörjning.

Tom E. yttrade här att bonden Leif S. norr om stora vägen håller på att lägga av mer och mer av aktiv jordbruksproduktion pga ålder och att det kan medföra för oss intressanta möjligheter.

Olov: I Baskemölla ekoby hade/har vi i våra detaljplaner flera ”exploateringsbara ytor” med en allmän regel om att där ”får byggas ett till tre hus” med en total byggnadsyta på visst antal kvm - och sedan kunde vi själva i föreningen avgöra jur många hus där skulle stå och vi kunde själva bestämma deras tomtstorlek, utan avstyckning eftersom vi som förening har köpt in marken och arrenderar ut tomter till medlemmarna. I Baskemölla har vi i detaljplanen haft en tidsutrymme på 15 år på oss att förverkliga planen.

Fråga: Är det rimligt att som i Baskemölla ekoby göra fyra olika detaljplaner (en tårtbit i sänder) med lång tid mellan varje?

Jan: Dels behövs det ett planavtal där det regleras hur detaljplan ska tas fram. Därutöver behövs ett avtal (optionsavtal) där det avtalas att föreningen får köpa marken (första tjing då detaljplanen vunnit laga kraft), områdets storlek och det pris som då skall gälla.

Hanna: - Vi behöver komma fram till var vårt centrum ska ligga.

Michael: Vid vårt möte förrförra gången så pekades - genom ut undersökande arbetssätt - ut området mellan hästhagen och vägen i området, som ett entré-centrum ….

Tom: Det är mycket viktigt att vi vet vad järnvägsreservatet innebär för oss.

Olov: I Baskekmölla gjorde vi själva vägen in i området. Vi körde in grovsten på något som så småningom blev en väg. Vi skapade i förstone ett bärlager. Vi behövde inte ”först” göra en väg och sedan bygga bostäder. Brandkåren fordrar 4 meter bred väg. Det har vi nu. Fyra meter bred grusväg. Marken har vi köpt i omgångar av kommunen, först för 4:-/kvm sedan 7:- kvm. Vi har 25 tomter/hushåll. Insatsen har varit 80.000:- per hushåll. Det har räckt till mark, väg och ledningsdragning. Hela området är på drygt 20 hektar. Vi har fått köpa det till jordbruksmarkspris, för vi – inte kommunen - har helt stått för fastighehetsexploateringen med samtliga dess kostnader, inkl alla kostnader för detaljplaneprocessen och även remisshanteringen i samband med utställning.. Vi har gjort det för att få bort alla mellanhänder och de kostnader det brukar medföra. Vi betalade bit för bit av infrastrukturen och betalade gemensamt ur plånboken och fick sedan tillgodoräkna oss de utgifterna vid betalningen av insatsen (80.000:-)

- I Baskemölla har vår förening köpt in marken och arrenderar sedan ut tomter till medlemmarna.

Fråga: Innebär det inte problem med banken att bygga på arrendemark (=att bygga på ”ofri grund”)?

Olov: Nej, det har inte varit något problem. Banken har skrivit ”markägaravtal” med vår ekonomiska förening!

Hanna: I ekobyn Friland utanför Århus i Danmark har föreningen i arrendeavtalet med sina medlemmar, regler om hur mycket betalt man får ta vid en eventuell försäljning av sina respektive hus. För ”de första 50kvm” får man sälja för högst 30% av marknadsvärdet. De nästkommande 50kvm får man sälja för högst 15% av marknadsvärdet. De nästa 50kvm får man sälja för högst 7,5% av marknadsvärdet. Dessa regler medför automatiskt att medlemmarna inte bygger så stort och så dyrt!! Det blir verkligen så att medlemmarna bygger för sig själva, och inte så glassigt.

Med typ "Svandammsregler" kan det vara alltför lätt att säga att man accepterar föreningens inriktining och regler, utan att man gör det i grund och botten...

Även om man inte tillämpar Frilands ekonomiska modell rakt av, så skulle man i ekobyn kunna ha Frilands principer i något av delområdena... Olika kluster kan ha olika inriktning.

Fråga: Vad är de gemensamma värderingarna hos er i Baskemölla?

Olov: - Att det i och med det boendet ska vara möjligt med självförsörjning. I föreningen har vi får och höns. Vi har kvigor som ger mjölk. Vi har egen mark för bete. Vi har eget vatten genom brunnsborrning.

- Vi valde arrendeformen bl a för att vi genom arrendeavtalet kunde kräva att arrendatorerna var mantalsskrivna inom föreningen. Det geografiska läget är så attraktivt att annars flera säkert bara haft det till fritidshus. Medlemmarna får av samma anledning inte hyra ut sina bostäder utan föreningens godkännande.

Per: Marken i sydväst – söder om bergrumsberget – är fin. Den borde ingå i vår mark! Tom höll med om att marken var fin.

Jan: I detaljplanen kan det det för ett delområde gälla att man tillåts ha ”bostäder eller odling” - vilket alltså inte ensidigt låser upp användningen.

Michael: Jag undrar om man skulle kunna få detaljplan snabbare för området runt den nordvästra åkern, om man gjorde en separat detaljplan för det området. Tänket med det skulle vara att man då där skulle kunna bygga upp ett delområde med hyresrätter – med kooperativ hyresrätt. Varför? Jo för att många av våra självbyggande medlemmar skulle behöver någonstans att bo medan de bygger sina mer roliga hus. Och ur en tids-logistisk synpunkt vore det därför bra ju tidigare sådana hyresrätter kunna finnas på plats.

Michael och Lena hade gått i området och hade utifrån en tomtstorlek på 400-500 kvm markerat platser för boende-kluster/delområden: dels omkring åkern i nordväst – plats för 32 bostäder + en ”hälsingegård” (hus + två gårdshus) i ”öppningen” mot åker väster om N-haga. Plats för 30 bostäder på marken väster om röda torpet; Plats för ca 30 bostäder runt ängsmarken vid stigen mellan skolan och Backersgården; 10 tomter med söderläge invid ängen bakom skolan.

Öster om Dammen ansåg de att det fanns plats för några stycken hus med ”ensligt läge”.

Och att man i detaljplanen borde göra plats för ett terasshus med ett antal våningar; ett hus som sträckte sig nerifrån och upp längs klippväggen upp emot ”Ättestupan”.

Michael visade två stora genomtänkta del-områdes-planer som framställdes vid sommarlägret för två år sedan, och som han menade borde kunna tjäna som inspriation för vårt arbete i nuläget. Michael hade också – med inspiration därifrån - förslag på att en Hälsingegård skulle passa i sydöstra hörnet av den åker som ligger öster om Nolhaga. Michael hade också en idé om att göra en kort sträcka banvall mittemellan hästängen och ”entré-skogen”, och på denna banvall uppställa en restaurangvagn och en sovvagn att ha som tillfälligt prisbilligt boende i projektets början.

Michael föreslog även att vi bör kunna ha mindre halm/lerhus på södersidan av den stora kulle som finns öster om gråa torpet. Dessa halm/lerhus tänkte sig Michael inom ramen för storleken på Attefallshus och att de därför skulle kunna tillåtas på denna plats som ligger inom järnvägsreservatet och dess bullerzon. De skulle med denna placering befinna sig intill den stora åker som finns söder om fotbollsplanen och där få ett soligt och öppet läge. Michael menade även att denna åkers södra/sydöstra sida skulle passa för Tiny Houses.

Michael: Ekobyn Findhorn beslöt i sitt begynnelseskede att skapa ett överdimensionerat storkök! Det visades sig vara en tidslogistiskt mycket lämplig investering som stöttade projektet utveckling mycket bra.

     ###############################

Detaljerad information inför visningsbesöket 14 maj (häromåret)

13.30 – 17oo  Vi träffas vid hållplats Backareds skola i Rödbo kl 13.30

Hållplatsen ”Backareds skola” ligger på Gamla Kongahällavägen ett par kilometer sydväst från Kungälv. Efter att ni kommit till Hållplatsen så går vi söderut på den asfalterade infartsvägen Backaredsvägen och ser oss omkring. Vi och stannar och har samling med information utanför en röd stuga, efter ca 500 meter. (Kör inte in med bil i området. Det är så gott som omöjligt att parkera eller vända där.) Ni får mindre kartor på plats, och kan sen i grupper gå omkring och undersöka området, som är mycket varierat.

Åka buss

Åk först buss till hållplatsen Eriksdal – strax söder om Bohus fästning. Till o från hållplatsen Eriksdal går många bussar, bland annat GrönExpress. Grön Express går på sön- o- helgdagar från Göteborg, NORDSTANs hållplats.

Från Eriksdals hållplats är det 1,8 km till Hållplats Backareds Skola. Från rondellen vid Eriskdal västerut mot Torslanda är det 1,8 km.

Byte vid Eriksdal. Linje 39 går från Eriksdal hållplats E.  E-hållplatsen ligger 20 meter VÄSTER ut från rondellen, lite gömd bakom ett buskage! Resan från Eriksdal till Backared Skola tar ca 5 min.

(Den här turen med linje 39 är på helgerna beställningstrafik, och går en gång i timmen, med hjälp av taxibilar. Man behöver ringa senast en timme i förväg och säga att man vill åka 0771-919090. Pris 39:-.

Åka bil

Kör från Eriksdal-rondellen (vid Kungälvs infart) mot Torslanda.(Gamla Kongahällavägen) Efter ca två kilometer ligger Hållplats Backareds skola. Där träffas vi. Det finns mycket ont om parkeringsplatser där! Och den lilla vägen in är mycket trång. Följ anvisningar på plats. Kom gärna 13.15, så kanske ni kan hämta upp dem som tagit buss till Eriksdal. Håll utkik efter personer som ser lite vilsna ut!!

Mycket välkomna till ett unikt tillfälle! Ta på vattenavstötande kängor. Och ta med sittunderlag och fika!! Vi hoppas på bra väder och god gemenskap!

Glada vårhälsningar från styrelsen 

genom Michael Rudvall.

Mobil 072-3028026

------------

-----

ur Nyhetsbrev 7:

I och med detta steg tar vi ett nytt språng i arbetet med att skapa Svandammen Ecovillage. (2018 namnändrat till Grönbo ekoby)

Fastighetskontoret i Göteborg har lämnat förslag på mark för Svandammen! De ledande politikerna har sagt: ”Vi är politiskt överens om att projektet skall realiseras.” (Sagt av Fastighetsnämndens ordförande Jajah Hiqiraj (s), vid ett möte med oss i Svandammen och Byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (mp), samt fastighetsnämndens vice ordförande Kristina Belfrage (mp). Detta gör att den nu föreslagna fastigheten är mycket mer realistisk än Kastellegården som vi tittade på för sex månader sedan!

Detta erbjudande från Göteborg Stad om mark är resultatet av en flera år lång process. Det är stort att vi kommit så här långt! Vi är dock inte i mål förrän vi är i mål! Erbjudandet är försett med villkor och en process framöver. Se bifogat e-post i slutet av detta mail, från Lena Lundblad vid Fastighetskontoret.

Den fortsatta processen med Fastighetskontoret innebär att Svandammen skall lämna en professionell skiss på hur vi vill använda området – vad olika ytor skall användas till. Ni som kommer på visningen kommer att både få information och få möjlighet att lämna tankar och förslag på hur området skulle kunna disponeras. Sen ordnar vi en träff några veckor senare och fördelar olika arbetsuppgifter inför att kunna göra skissen färdig. Det här är ett ko-operativt projekt. Det betyder att vi behöver hjälpas åt för att lyckas med utmaningarna. Det alternativ vi har valt bort är att skapa ett bostadsområde med nyckelfärdiga hus som allmänheten bara har att flytta in i efter att ha betalt dyra pengar. Det här projektet förutsätter medlemmarnas involvering. Vi föreställer oss att det gör boendet både billigare och bättre och även att det skapar en bättre gemenskap. Vill du bli involverad? Kom med om det här är något som tilltalar dig – vilket det väl gör!!

Vid köp av en fastighet av kommunen på det här sättet har man mer tid på sig för själva köpet, än när man köper privat. Därför är det en fördel för ett sånt här stort projekt att vi – och du – har mer tid på oss att fatta det slutliga beslutet (köpeavtalet) och mer tid på oss att ta fram pengarna!!

Målsättningen med visningen är att Du skall få möjlighet att se, lukta och känna på fastigheten – tillsammans med oss andra som är intresserade av Svandammsprojektet, så att du och vi därifrån kan tänka vidare, med fotfäste i verkligheten. Området innehåller en spännande mix av jordbruksmark och skogsmark och bäckar och en damm! Svandammen?! Vill du vara med och förverkliga visionen om ett trivsamt ekologiskt boende i ett spännande och hållbart sammanhang!?

 

---------------------------------------------------

Bilaga: 

Från: Lena Lundblad vid Fastighetskontoret:

> Hej Michael
>
> Återkommer med anledning av Svandammens tankar om etablering av en ekoby i Göteborg.
> I dina mail undrar du lite om hanteringen av er förfrågan och jag kan förstå att ni tycker att vår hantering varit oklar och tagit tid. Det är dock som jag skrivit tidigare och också beskrev vid vårt möte i juni; er förfrågan skiljer sig mycket från de förfrågningar som vi normalt sett hanterar i vår verksamhet och det gör att vi inte har utvecklat rutiner eller arbetsformer för  denna typ av annorlunda förfrågningar. Det innebär dock inte att vi inte ska kunna hantera dem, men det kan ta lite längre tid och vara otydligt under vägen. Jag beklagar detta.
>
> Staden har nu dock tagit ett steg till i hanteringen av er förfrågan och konstaterar att det presenterade området kan vara lämpligt för en etablering av en ekoby. Nästa steg är nu att göra en ordentlig, grundligare prövning av förutsättningarna, möjligheter och begränsningar. Något annat område finns inte att tillgå, utan det är detta område som nu får prövas mer grundligt.

> För att denna mer grundligare prövning ska kunna göras av staden behöver ni återkomma med genomarbetade skisser och beskrivningar över hur ni skulle vilja ta området i anspråk för er idé, dvs ta fram ritningar över området som visar bostadsvolymer, husens placering i området, infrastrukturen inom och till området och också hur era jordbruksplaner ska inlemmas i området. Det finns översiktliga tankar presenterade i det material ni tidigare tagit fram men det behöver anpassas efter platsen, som också är betydligt mindre än det område ni ursprungligen frågat efter. För att kunna göra ett ordentligt skissarbete behöver ni naturligtvis en närmare specifikation över vilka ytor inom området som är aktuella att ta i anspråk från vår sida och jag återkommer med denna specifikation under veckan.
>
> Jag vill betona att detta inte innebär ett beslut om att sälja/upplåta marken för ert projekt, men att det finns intresse från stadens sida att ordentligt pröva möjligheterna att etablera en ekoby i området. Det aktuella området har fördelar som gör det mycket lämpligt för ändamålet, bl a god jordbruksmark och större sammanhängande ytor,  men området har även begränsningar. Bland annat löper det, enligt stadens översiktsplan, ett reservat för en kommande järnvägsförbindelse norr ut genom området, och hänsyn måste tas till detta när ni funderar över hur området kan utformas.  En utmaning är att hitta sätt att utnyttja området för bebyggelse som samtidigt inte hindrar en framtida järnvägsförbindelse.  

Som sagt, jag återkommer med närmare uppgifter om ytorna under veckan och då också med en närmare beskrivning av vad för arbete som ni nu behöver göra för att föra frågan vidare.

Med vänlig hälsning

Lena Lundblad
Avd chef Strategisk planering
Fastighetskontoret

---------------------

Nyhetsbrev April

Två goda nyheter + inbjudan till dialogmöte den 22 April

Till alla ni gamla och nya -  400 stycken -  på intresselistan:

 

Hej, och välkommna till dialogmöte. Flera viktiga saker händer. Läs mer i nästa stycken.

Vissa saker går trögt! Läs i notisen ytterligare ett stycke ned vad en av våra mentorer säger om det!

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. (vid Kapellplatsens spårvagnshållpl)

 

Positivt möte med Göteborgs-politiker

Torsdagen den 26 mars hade vi i Svandammen (Obs senare namnändrat till Grönbo)ett möte med ordförande (s) och viceordförande (mp) i Fastighetsnämnden i Göteborg + ordförande (mp) i byggnadsnämnden i Göteborg. Det rådde en intresserad och konstruktiv anda. Vi fick ett samfällt och odiskutabelt stöd för vårt projekt. Jag upplevde mötet som en milstolpe. Ordförande i fastighetsnämnden (s), sade mot slutet av mötet: ”Politiskt är vi överens om att det här ska realiseras.” Nu ska de själva agera på den politiska nivån och se efter var det kärvar, för det har varit lite trögt.

Vid vårt möte den 26/3 uttryckte göteborgspolitikerna också sin positiva förståelse för Tiny House-projektet (att skapa ett gemensamt citynära ställe att snickra och bygga Attefallsstora hus på), och politikerna skulle titta på vad de kunde göra för att förverkliga det.

Efter att så länge ha drivit Svandammsprojektet, så kändes sådana yttrande som ..... en lättnad!

Beskedet från s-politikern ”Jaja” (Jahja Ziqiraj) som är ordförande i Fastighetsnämnden gjorde verkligen att en sten föll från mitt bröst! Vi har länge hållt på och utvecklat visionen och vägen dit och hållit en mängd information- och inspirationsmöten. Men allt för lite har hänt ”på marken”, så jag har ibland frågat mig själv om det bara är luftslott vi håller på med. I detta perspektiv var mötet mycket upplyftande!

 

Det finns mycket svårigheter och hinder i ett sådant här projekt – givetvis. Det är att gå en stiglös stig! Något av det svåraste tror jag är detta embryonala stadium: att få upp projektet på banan; att på en bana med 100 milstolpar komma från 0 till ett och till 2. Jag tror det var det som hände vid mötet! Det ligger mycket erfarenheter, kunskap, samtal, överväganden, nätverk, nätverkande, goda råd, god vilja och enträgenhet bakom denna sammankomst!

Att få till detta möte har varit en historia i sig – där bland annat målmedvetenheten och uthålligheten varit avgörande – och sen, när väl sammankomsten var spikad, också de mentala förberedelserna. Men nu har det skett och jag skriver dessa rader för att fira denna stund och njuta av ögonblicket.

 

 

Vad mentorn sade

Inför mötet med politikerina hade jag ett samtal med en av våra mentorer, Birgitta Rang. Hon sa: Håll ut!

Birgitta Rang är ordförande i föreningen Bo-ihop och var före pensioneringen rektor för Kvinnofolkhögskolan. Hon har varit kommunfullmäktig i Göteborg, samt ledamot av Boverkets styrelsen. Vid samtalet betonade Birgitta Rang att vi kan glädjas av att det från 2010 har skett ett skifte till det bättre i kommunens syn på bygg- och bogemenskaper, och att det är viktigt för oss att se denna attitydförändring. Sen att saker tar tid - och ibland orimligt lång tid - kan vara frustrerande, men det är i kontakten med kommunala förvaltningar viktigt att ”hålla sig lugn”, men ändå baxa sina frågor framåt, även om det kan vara svårt.

- Om jag (Birgitta) skulle bli irriterad på grund av alla frustrationer som dyker upp längs vägen, så skulle jag verkligen inte må bra själv av det. Det är bara att bita ihop och hoppas att det inte tar längre tid, än att jag själv får tillfälle att flytta in i en bogemenskap!, avslutade hon.

 

När väl allt detta är sagt: Mycket välkomna på dialogmötet den 22 April kl 18oo – Ekocentrum!! - vare sig du vill ta på dig någon ansvarsbit eller inte. Låt oss ha dialog!

Ta gärna med dig frågor du har! Titta också gärna på hemsidan, speciellt rubrikerna Prospekt och Frågor och Svar!

Det har kommit ut en helt färsk bok om ekobyar i Sverige. Jag upplever den som mycket bra. En kort presentation av boken sker vid mötet!

 Många hälsningar från Michael Rudvall

---------------------

Ur ett tidigare Nyhetsbrev 

Hej allesamman. Ni är nu ca 350 på intresselistan!

Den senaste tiden har vi inom projektets styrelse tittat på två högintressanta fastigheter, som båda två uppfyller högt ställda krav på attraktivitet, storlek – över 100 ha - , närhet till Göteborg och närhet till goda och allmänna kommunikationer till Göteborg mm. Hur ska vi agera om vi av motparten får möjlighet att gå vidare? Frågan är bl a finansiell. Priset torde ligga på över 10 milj kronor – vilket ändå inte är så mycket per hushåll (drygt 50.000:-/hushåll), med tanke på att planen är att projektet ska rymma 200 bostäder. De flesta på projektets intresselista har ännu inte ställt upp med en medlemsinsats. Om Du som är intresserad av projektet och dess framgång, och får möjlighet att köpa tomt, om du kan ställs upp med en medlemsinsats på 50.000 kronor - eller ett lån - så kan det vara skillnaden mellan att kunna gå vidare med någon av de här fastigheterna - eller att inte kunna det! (Se längre ner att det inte kostar så mycket att ”hyra” 50.000 kronor.)

På grund av sakens angelägenhetsgrad skriver vi nu till Dig på intresselistan och några ytterligare personer som eventuellt kan tillföra frågan ytterligare input av annan karaktär.

Finansierings- och ekonomifrågorna kommer att vara i fokus vid nästa Dialogmöte: onsdagen den 16 april kl 18-20, Café Planet hos Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, vid Kapellplatsen. Alla intresserade är då hjärtligt välkomna!

I våra stadgar står det att blivande medlemmar ska ställa 50.000 kronor till förfogande, och att en beslutande extrainkallad medlemsstämma ska föregå ett fastighetsinköp och att medlem vid den stämman har möjlighet att undandra sin medlemsinsats från det specifika fastighetsinköpet (om man inte gillar det av någon anledning)Läs mer i stadgarna.

Vad innebär finansieringsfrågan? Låt oss anta att köpeskillingen är 11 miljoner kronor för fastigheten (byggnaderna + 100 hektar mark = 1.000.000 kvadratmeter).

Med 50 medlemmar som fullgjort medlemsinsatsen kommer vi att ha ett samlat medlemsinsats-kapital på 2,5 miljoner kronor.

Med 100 medlemmar som fullgjort medlemsinsatsen kommer vi att ha ett samlat medlemsinsats-kapital på 5 miljoner kronor.

Det vanliga i sådana här stora projekt är att inte alla slutanvändare blivit medlemmar från början, utan att slutanvändarna strömmar till allteftersom projektet går mot sin fullbordan. Men det innebär för ögonblicket att endast de som nu är medlemmar eller lånefinansiärer

- får ta finansieringsbördan

- får ta risken

- får vara förberedda att - på riktigt - kunna betala alla aktuella räntekostnader mm

Därför vill nu styrelsen att fler blir medlemmar på riktigt – nu innan det blir riktigt bråttom! Ju mer pengar vi har i medlemsinsatser desto mindre behöver vi låna upp och desto mindre risker och räntekostnader blir det för fastighetsköpet. Vi frågar därför dig som läser dessa rader – vare sig du är medlem, blir medlem, eller inte vill bli medlem, om du som en slags tillfällig stödåtgärd för det här intressanta projektet kan låna ut valfritt belopp, och då menar vi minst 10.000 kronor och gärna 50-100.000 kronor eller mer. Detta är pengar som du kan få tillbaka i takt med att projektet utvecklas och fler ansluter sig som medlemmar och tomtköpare. Observera att tomterna ska inte säljas till marknadspris utan till självkostnadspris till medlemmarna. Om detta kan Du läsa mer på hemsidans Frågor och svar om medlemsskapet. Och både medlemsinsatser och lånat kapital skall för alla inblandades trygghet låsas på konto i Ekobanken, ett konto som enbart skall ”låsas upp” för köp av en fastighet!

Om vår ekonomiska förening lyckas skapa de finansiella möjligheterna attbetala genom medlemsinsatser samt genom lånat kapital, så kan vi stå där med visionen och de intresserades förhoppningar och lyckönskningar, och kunna sätta Svandammen på kartan! Vi ber er därför alla på intresselistan och andra, att begrunda – och komma till skott – med att bidra till projektets realisering. Pengar som sätts in som medlemsinsats och sedan i fastighetsköpet är ju säkrade genom själva fastighetens värde. Ofta startar inte HSB att bygga ett bostadsrättsföreningshus förrän 75% av de obyggda lägenheterna är bokade och en förhandsbetalning är fixad och inbetald!! Vi vill göra något liknande nu. Om du blir medlem i Svandammen så får du rätt att köpa tomt, när föreningen ”förädlat” råmarken, dvs fått till en detaljplan, indelat tomter med framdragen väg och VA, el, bredband mm. Om detta står det också i stadgarna, speciellt §4 mom 1-5, samt §10 p 2.

Och kom ihåg att medlemmarnas medlemsinsats skall vara LÅSTA på ett konto i Ekobanken och INTE kommer att användas till något annat än fastighetsköpet. Se vidare i stadgarna §9A

Det är inte så dyrt att låna eller ”hyra” 50.000 kronor.

Vad kostar det dig att låna 50.000 kronor för att kunna betala medlemsinsatsen – en insats som du kan få tillbaka om du vill dra dig ur – se stadgarnas § 11:

Alternativ A) Du lånar 50.000:- i bank. Bolåneräntan i bank eller ett JAK-lån kostar för närvarande under 3%. Ett medlemslån (att man är med i facket) på 50.000 kronor hos Nordea kan man få med strax under 6% ränta. Den årliga räntekostnaden blir därför mellan 1500 – 3000 kronor på de här lånen. Därefter blir det ett skattemässigt ränteavdrag på 30% alltså ett avdrag på 450 – 900:-. Nettoräntekostnaden blir därför bara1050 – 2100:- för ett år, dvs mindre än 100–200:-/mån i ränta för ett lån på 50.000 kronor.

Alternativ B) Du kanske har 50.000 kronor i besparingar, fonder eller aktier.

Alternativ C) Du har kanske en släkting som är villig att hjälpa dig eller projektet och ställa en summa pengar till förfogande till projektet eller din medlemsinsats. Föräldrar och nära släktingar är ofta benägna att hjälpa sina barn till en god bostad!

Du kanske invänder: - Jag tror inte att jag har råd att fullfölja medlemskapet med att köpa tomt och bygga.

Vårt svar: - Din kapitalinsats i närtid gör det möjligt för dig själv eller någon annan som kommer in i projektet senare, att ta över ditt medlemsskap eller din kapitalinsats och då återbetala dig. För att komma igenom och förbi projektets finansiering när det gäller råmarken och det primära fastighetsköpet är det jätteviktigt att människor som DU som är positiva till projektet gör såhär, för att det sk kunna rulla på och vidareutvecklas!! Och därmed också bereda marken för de nya människor som kanske ännu inte känner till projektet, att senare kunna komma in i projektet.

- I ett senare skede kanske det visar sig att du vill eller kan bygga – eller bo i hyresrätt – hos oss. Du kanske får ett arv eller skiljer dig eller får en ny partner!

Då så småningom en beslutsfattande extrainkallad medlemsstämma inkallas, kommer all relevant information att släppas om aktuell fastighet. Fastigheterna är högintressanta och fyller våra kravspecifikationer!

Slutord, Sammanfattning och Summa Summarum

För att vårt projektet ska kunna vidareutvecklas är det viktigt att tillfälligt eller permanent få in pengar som kan finansiera fastighetsköpet!

Redan innan köpehandlingarna för fastighetsköpet kan skrivas, på behöver styrelsen och vår motpart veta att vi har de finansiella muskler som krävs. Projektet behöver hjälp att finansiera råmarken/fastighetsköpet. Kan du hjälpa till? Med hur mycket? Maila ett svar på denna frågan eller fyll i medlemskapsansökan! 

Inbetalda pengar låses på ett spärrat konto i Ekobanken. Spärren låses endast upp för ett fastighetsköp!!

Skicka gärna vidare den här mötesinbjudan till lämpliga vänner!!

Förtroendeuppdrag.

Vi behöver också ansvarskännande och engagerade människor till styrelsen och arbetsgrupper.

Är denna spännande och viktiga utmaning något för dig? Anmäl i så fall ditt intresse.

--------

Ett besök i stadsbyggnadskontorets källare

Planarkitekt Klas Svanbom tog emot oss och vi gick sedan omkring på kartan över Göteborg och samspråkade  om olika lägen. Klas Svanbom hade klippt ut ett stycke papper som skalenligt visade hur mycket yta som motsvarade 100 hektar. 1958 köpte Göteborg stad ett stort område i Nordost  och på 60-talet har kommunen köpt upp många jordbruksfastigheter på norra Hisingen (som nu arrenderas av bönder), vilket sammantaget gjort Göteborg Stad till en av de största markägarna bland Sveriges kommuner.

Norra Hisingen skulle kunna vara ett läge, bara man är medveten om hur nära Säve flygplats man är. Förutom kommunens jordbruk så är det ju så att en hel del bönder börjar komma till åren och vill lämna näringen. Gunilla Gränsbo, som tipsat om den lediga jordbruksfastigheten vid Mjörn, pekade ut några olika lägen i Nordost norr om väg 190 – norr om Olofstorp. Vi tittade även på marken nära Björndammen i Partille kommun.   –Vid Stensjön i Mölndal är fint, sa Gunilla.

Nere i söder – strax öster om Billdal finns det mycket skog och en del  jordbruksfastigheter.           Även i Mölndal mot Härryda kan det vara läge.  Busslinje 510 går norrut därifrån mot Öljared och sen till Partille och Göteborg.  Michael Rudvall påpekade att vi mycket väl kan tänka oss någon kommun som gränsar till Göteborg  ”bara fastigheten ligger i en kommun och inte i två!”

Medan vi gick omkring på kartan förklarade vi från styrelsen lite för  de nya hur vårt tänk är med ekobyprojektet. Vi kom då också in på ekonomin och det ekonomiska upplägget med att sälja tomter till medlemmarna – och anlägga infrastrukturen.

Mot slutet av vandringen ställde jag några frågor till Klas Svanbom:

 

MR: -Vad kan vi tänka på för att vår del av planarbete ska gå smidigt?

KS: Att ni själva är medvetna och fokuserade på vad planen ska utmynna i; att ni har ett program som ni vill fullfölja.    Ni har störst chans att komma fram  om ni kan visa att det är ett realistiskt projekt och visa att ni har kraft att producera realistiska planer. Det är också viktigt att ni är överens om efter vilka principer ni skall gå fram. På stadsbyggnadskontoret har man sett alltför många  orealistiska planer och idéer!

 

MR: Vad är bra att tänka på för planprocessen när det gäller grannar?

KS: Prata med grannarna!! Försök få med  grannarna på notan!

 

M: Vad är hotet mot en snabb planprocess, förutom att grannar överklagar?

KS: Att ni själva inte kommer överens inbördes! Ha en arbetsgrupp eller en person som har ert mandat att företräda er gentemot kommunen!

 

MR: Vad skulle göra att kommunen är extra snabb med planprocessen?

KS: Om det är fastighetskontoret som beställer planen kommer den att få hög prioritet!  Om ni får markanvisning av fastighetsnämnden så får ni ”option” på att köpa marken inom två år – och detaljplaneprocessen  bör inte ta längre tid, den hinns med.

 

MR: Vad kan vara politiskt känsligt med ett sånt här projekt?

KS: Om det uppfattas som att ni favoriseras och får gå före andra, som tidigare försökt köpa en viss markfastighet.  Eller om projektet består i att  ge bostad åt 200 akademiker så är det nog kört.

 

Michael Rudvall

 
 
 

Var med på intresselistan!!

Vi skulle vilja veta hur stort intresset är för Grönbo-projektet. Registrera dig på intresselistan, genom att peka på bilden under "Märken" i rutan 8 cm härnedanför.--> tryck sen på Gå med.

(funkar ej för tillfället!)

Det innebär inget åtagande, men du får nyhetsbrev då och då.

- - - - - - 

Till Grönbo-projektet söker vi också dig med intresse och relevant erfarenhet eller kompetens - maila om du är intresserad: info@gronboekoby.se

 - - - - - - - - - - - - -

Åter till sidans huvudmeny kommer du genom att dubbelklicka på bilden allra överst med texten

Grönbo ekoby ek. förening

Märken

Laddar…

Bloggposter

Moa ska bygga en Rullebo

Häromdagen kom jag att sitta och prata med Eva.

Hon är 55 år och jobbar i äldreomsorgen i Dalsland.

- Har du någon hobby? frågade jag.

- Jag har ju mina två hundar, sa Eva. Och så är jag intresserad av att odla blommor.

- Jag ska förresten bygga ett orangerie, fortsatte hon.

- Jaha, sa jag, … hur då? Hur tänker då?

- Jo, först får man ju…

Fortsätt

Upplagd av Michael Rudvall den 22 Mars 2020 klockan 19.45

50-60 kom till infomötet om Grönbo som Naturskyddsföreningen anordnade 25.2.2020

Hej alla
Naturskyddsföreningen hade gett oss möjlighet att tala på en mötestid och -plats som gått ut via deras kanaler. 
Gilbert Svensson och Michael Rudvall hade varsitt anförande som sammantagna upptog den 1,5 timmar långa mötestiden.
Gilbert hade lagt ut informationsmaterial om oss på varje stol.  Han hade även förberett en work shop. Tyvärr hanns den inte med. Men folk satt och skummade lite i informationen under anförandena.
Gilbert…
Fortsätt

Upplagd av Michael Rudvall den 17 Mars 2020 klockan 17.09

Grönbo var på Chalmers

3:e september satte Grönbo upp ett informationsstånd utanför dörrarna till den lokal där sista års studenterna på Chalmers Arkitekturlinje var samlade Från Grönbo pratade vi med en rad studenter och en del lärare, när de kom ut på rast. Vi hade gjort en PP presentation som vi låtit trycka upp och vi hade med vår 3D modell och en stor plankarta.Många stannade och pratade Vår mening var att intressera studenter för att göra sin master uppsats i anslutning till Grönbo ekoby projektet. Vi…

Fortsätt

Upplagd av Michael Rudvall den 21 November 2019 klockan 8.00

När "gröna-vågarna" kom till Hälsingland

Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand som bor i Hälsingland berättade i sitt Sommarprogram 24/7 lite om Ljusbacken, som började som ett gröna-vågen-kollektiv på 1970-talet, och som jag själv hört talas lite om:

”- Kanske vara det efterklangen av det frihetliga, obändiga, färggranna som på 1970-talet lockade en helt ny befolkning till Hälsingland: de så kallade ”gröna vågarna”. Dom kom i hundratal och slog sig ner i…

Fortsätt

Upplagd av Michael Rudvall den 28 Augusti 2019 klockan 0.30

Ett kort besök i Baskemölla ekoby i Skåne

Nu på semestern gjorde jag ett kort besök i Baskemölla ekoby, tillsammans med en vän från trakten.

Vi åkte in och ställde bilen vid ekobyns förskola en bit in i området och traskade sedan vidare.

Jag själv har varit här ett par gånger för 5 och 10 år sedan och genom min väns kontakter , för första gången, träffat Olof Nyström som var föreningens förste ordförande och därefter haft ingående samtal med…

Fortsätt

Upplagd av Michael Rudvall den 7 Augusti 2019 klockan 0.30

Hurdals ekoby i Norge

I mitten på maj gjorde jag en snabb avstickare till Hurdals ekoby, 70 minuters bilkörning norr om Oslo. Sedan långt tillbaka är jag bekant med Adam som bor där, och han hade hört av sig och föreslagit att jag skulle komma dit. Jag träffade Adam som visade mig och mina barn runt lite och jag tog en del foton. Av olika anledningar så blev besöket ganska kort, men genom att jag varit där så kan det vara lättare att prata eller maila om förhållandena där. Jag gör här en liten resumé av vad jag…

Fortsätt

Upplagd av Michael Rudvall den 9 Juli 2019 klockan 0.00

Några av oss i Grönbo besökte skogsträdgården i Färjenäsparken nära Bockkranen på Hisingen.

Bo Blomkvist var den som höll i presentationen. Han har varit yrkesverksam som forskare på Chalmers inom annat gebit, men också fungerat som lärare på Holma Folkhögskola i skogsträdgårdsodling. Bo Blomkvist som varit med från början i Färjenäs, berättade om skogsträdgården som påbörjades 2013 efter en ansökan till kommunen. Den aktuella platsen är ca 2500 kvm och ligger i en sluttning åt sydväst.

Sluttningen var inte optimal eftersom där funnits hus…

Fortsätt

Upplagd av Michael Rudvall den 9 April 2019 klockan 0.30

Ett vätgasvärmt hus i Agnesberg

Hans Olof Nilsson, har i sin källare installerat en uppsättning apparatur som ger honom värme och el året om – OCH utan att vara ansluten till elnätet – något som på engelska kallas ”off grid”.

Gilbert Svensson, Beine, Linus och jag blev nyligen förevisad huset och anläggningen i Agnesberg i Angered, av Hans Olof Nilsson som haft en elektroteknisk ingenjörsfirma i 30 år.

Anläggningen börjar på taket och en del av ytterväggarna.…

Fortsätt

Upplagd av Michael Rudvall den 3 April 2019 klockan 0.30

© 2020   Created by Michael Rudvall.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor