Vår värdegrund

I dagarna röstade vi igenom den nya värdegrunden (se nedan) som det senaste halvåret har formulerats fram av våra medlemmar.

Vi har även börjat förbereda för det kommande årsmötet som kommer hållas någon gång i slutet av oktober. För er medlemmar så kommer en kallelse till mötet på mailen under de närmaste veckorna så håll utkik.

Värdegrund för Grönbo Ekoby

För att nå en betydelsefull omställning för samhälle, människor och miljö är det viktigt att gå till roten med de problem vi har och förändra vårt sätt att tänka och handla.

Värdegrunden för Grönbo Ekoby bygger därför på följande resonemang.

Vår planet Jorden är en ytterst liten del i ett stort kosmiskt sammanhang. På denna jord är det bara människan som exploaterar sig själv, djur och natur på ett sätt som rubbar förutsättningar och kretslopp för liv, så som vi känner till det.
I princip har vi påverkat allt som är av betydelse för vår gemensamma överlevnad; vatten, luft och brukbar jord. Den hårda exploateringsgraden av fossila energislag och dess utsläpp av växthusgaser har redan höjt medeltemperaturen, och den fortsätter att stiga. Forskarna är överens – vi är nu på väg att förändra förutsättningarna för allt liv på Jorden och därmed vår gemensamma överlevnad på naturens villkor. Det är uppenbart att vi som art riskerar vår egen överlevnad p.g.a. vårt kortsiktiga utnyttjande av naturresurserna.

Vi har som nation antagit både FN-s konvention om Mänskliga rättigheter samt Barnkonventionen. Men vi har ännu inte antagit deklarationen om Naturens rättigheter. Ecuador blev det första landet att godta “Naturens rättigheter” 2008. Andra samverkande organisationer fastslog 2010 att Moder Jord har rätten att “regenerera sin biokapacitet och fortsätta sina livscykler och processer utan mänsklig inblandning”. Indien har 2017 tillskrivit floderna Ganges och Yamuna mänskliga rättigheter.

Dessa exempel visar vad vi behöver sträva efter om vi vill ha en hållbar framtid. De tar tydligt hänsyn till människors livsvillkor och våra möjligheter att i största samförstånd, med jämlika förutsättningar och lika rättigheter skapa och upprätthålla liv i samklang med djur och natur.
För detta behöver vi tillgång till ren luft, rent vatten och ren jord som är livskraftig nog att producera vår föda utan att utarmas.

För vår ekoby betyder detta att vi:

1.    Bygger sunda hus

2.    Hushåller med resurser

3.    Sluter kretslopp

4.    Anpassar oss till platsen

Vårt övergripande mål är skapa verksamheter och system som gynnar de lokala och globala ekosystemen samt att därmed ta ansvar för konsekvenserna av våra handlingar.

Det är detta som är vår utgångspunkt i skapandet av en ekoby. Alla är välkomna att dela med sig av sina resurser så att vi tillsammans kan visa att det är möjligt att ställa om och att skapa jämlika och rättvisa villkor för gemensam överlevnad på alla områden.