Vi börjar så smått kunna visualisera hur vi tar de första spadtagen. Det finns en markanvisning från Göteborgs stad och både politiker och tjänstemän har ställt sig positiva till projektet.

I olika arbetsgrupper har vi påbörjat arbetet mot att skapa den detaljplan som krävs innan vi får det slutgiltiga godkännandet av kommunen. Men det är mycket som ska falla på plats inom denna process; vilka principer ska gälla för byggande i byn och hur ska de implementeras? Hur ska föreningen och byn fungera administrativt och demokratiskt? Hur är terrängen beskaffad? Hur vill vi lösa vatten- och avloppsfrågorna? Det finns många fler frågor och det kommer att ta tid innan allt fått en lösning. Mycket arbete återstår på den fronten.

nutid

Planbeskrivning

Det första stora jobbet vi har framför oss är att ta fram en planbeskrivning över Svandammen. I planbeskrivningen ska vi redogöra för hur ekobyn ska utformas och även förklara varför den ska utformas på just det sättet. Det handlar om att beskriva alla de överväganden som ligger bakom våra val, exempelvis med hänsyn till olika konsekvenser och intressen.

nutid

Vatten & Avlopp

En stor utmaning är att välja ett VA system som passar ekobyns storlek och krav på ekologi. Vi vill ju inte skicka iväg alla nyttigheter som kommer ifrån oss!

nutid

Utredning och undersökning

Vi har påbörjat det spännande arbetet med att undersöka området, men oj så mycket som kvarstår. För planbeskrivningen kan det bli nödvändigt med en mängd olika undersökningar och inventeringar, tex. solstudier, geoteknisk utredning, biotopinventering, naturinventering, trädinventering, fågelutredning, dagvattenutredning, vibrationsutredning, arkeologisk utredning m.fl.”

nutid

Tillsammans

Det viktigaste nu måste ändå vara att samla ihop ett härligt gäng och möjliggöra samarbete. Endast tillsammans kan vi skapa en ekoby vi alla trivs i!